Skip to main content

Музички речник

Медицинска евакуација

Евакуација медицинска. ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010